Teieplikterklæring

Personer som tek oppdrag forGrannehjelpa må ha akseptert teieplikterklæring.

Teieplikterklæring

Som frivillig bind eg meg hermed til ikkje å bruke, åpenbara, utlevera eller på annan måte gjere tilgjengelig for uvedkomande informasjon om alle personlege opplysingar som eg er blitt kjend med i mitt arbeid i tilknytning til Grannehjelpa.

Eg vil og vise aktsemd i omtale av andre forhold som eg blir kjent med eller erfarer i arbeidet mitt.

Personlege opplysingar som er gitt av ein brukar i samband med sakshandsaming og/eller hjelpearbeid, kan etter samtykke frå brukaren brukast internt. 

Eg har lese dei lovbestemmelsane som er oppført i denne erklæringa. Eg er dermed klar over straffelovens kapittel 21 samt markedsføringslovens § 28 og § 29. Eg er kjend med at brot på desse lovene kan medføre straffeansvar.

Eg er også klar over at teieplikta gjeld både i den tida eg er knytt til Grannehjelpa og etter at engasjementet mitt er avslutta. 

Som frivillig forpliktar eg meg til å: 

  • melde frå når eg er sjyk, eller av annan grunn er hindra frå å koma. 
  • melde frå når noko ikkje fungerer 
  • melde frå når eg ikkje kan halde fram i engasjementet mitt , også ferie/ opphald 
  • melde frå når eg vil slutte

Eg er kjend med og godtek at kontaktperson (daglig leiar) har eit oppfølgingsansvar og dermed har krav på å høyre korleis kontakten med brukaren går. 

Relevante lovstader

Teieplikta sitt omfang

Teieplikta omfattar helse- og sjukdomsforhold, kjensleliv, livssyn, og religion, familieforhold og slektskap, utdanning, haldningar, arbeid og økonomisk situasjon, fødestad, personnummer, statsborgarskap, yrke, bustad og arbeidstad, - når brukaren gjev opplysingar til dagleg leiar, frivillig hjelpar, eller styret, som ledd i hjelpearbeidet, og når vidareformidling kan medføre skadeverknad for den det gjeld.

Bruk på nett

Teiepliktserklæringa gjeld og dersom den frivillige har bekrefta at den er akseptert på ei nettside.

Kontakt

Sandvenvegen 1B
5600 Norheimsund

Organisasjonsnummer
977084199

Sosiale media

2021 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam